Comunicat

Convocatòria del ple extraordinari de 16 d’agost del 2005

PRIMER. Convocar sessió extraordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa Consistorial, el dia 16 d’Agost del 2005 a les 13.30 hores en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, per tal de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

ÚNIC – AUTORITZAR EL LLETRAT JOAQUIN GALANT RUIZ PERQUÈ PUGA NEGOCIAR I SUBSCRIURE UN ACORD EXTRAJUDICIAL AMB LA FAMÍLIA JIMÉNEZ NOGUERA A FI DE RECUPERAR PART DEL DEUTE DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ CONTRA L’EXRECAPTADOR.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?