Comunicat

Convocatòria del ple de 17 de maig de 2005

Convocar sessió ordinària del ple d’aquest ajuntament a celebrar el dia 17 de Maig de 2005 a les 20, 30 hores en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora , en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, en el saló de plens d’aquesta Casa Consistorial, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’AJUNTAMENT I REGIDORIES DELEGADES ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB EL DISPOSAT A L’ART. 42 DEL ROF.

3r – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE RÈGIM INTERIOR SOBRE MODIFICACIÓ DE LA RESERVA D’ALIENACIÓ RESPECTE DE LA PARCEL·LA EN EL POLÍGON INDUSTRIAL “LA PEDRERA” 1-b DE L’ILLA B.

4t – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT DE RÈGIM INTERIOR SOBRE L’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ I ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ DEL PAÍS VALENCIÀ “PRO-PERSONES AMB DISCAPACITATS DE LA MARINA ALTA”.

5é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMTIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE BENISSA.

6é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 3/2005.

7é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2004, PERLLONGAT PER A L’EXERCICI 2005.

8é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI D’AIGUA POTABLE A DOMICILI.

9é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE DACIÓ DE COMPTE DE L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM 5/05.

10é – PROPOSTA D’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT ALS COMPROMISOS I LA CARTA D’AALBORG.

11é – RENOVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI MARC SIGNAT ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, MITJANÇANT LA CONSELLERIA DE TERRITORI I HABITATGE, I L’ENTITAT ECOVIDRIO, DE DATA 20 DE DESEMBRE DEL 2004.

12é – PROPOSTA D’AJUNTAMENT SOBRE LA DESIGNACIÓ DEL NOU REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN LA MANCOMUNITAT CULTURAL MARINA ALTA (MACMA).

13é – ASSUMPTES URGENTS.

14é – PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?