Comunicat

Convocatòria del ple de 5 d’abril de 2005

PRIMER.- Convocar sessió ordinària del ple d’aquest ajuntament a celebrar el dia 5 d’Abril de 2005 a les 20.30 hores en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, en el saló de plens d’aquesta casa consistorial, a fi de resoldre els punts inclosos a continuació:

ORDRE DEL DIA

1r- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n- RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’AJUNTAMENT I REGIDORIES DELEGADES ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB EL DISPOSAT EN L’ART. 42 DEL ROF.

3r- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT PEL QUE FA A L’EXPEDIENT TRAMITAT RESPECTE DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ZONES NORD I OEST DEL NUCLI URBÀ DE BENISSA.

4t- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT SOBRE LA CONCESSIÓ A L’AGRUPACIÓ D’INTERÈS URBANÍSTIC SANTA ANNA D’UN NOU TERMINI DE DOS MESOS PER A LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ REFOSA DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ ÚNICA DEL SECTOR SANTA ANNA.

5é- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT SOBRE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA MERCANTIL INMOBILIÀRIA MEDITERRÀNIA ATICA SA DAVANT L’ACORD DE L’AJUNTAMENT PLE EN SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2004 PEL QUAL S’APROVA I S’ADJUDICA EL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ ÚNICA DEL SECTOR “SANTA ANNA”.

6é- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE RÈGIM INTERIOR SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’EXERCICI DE LA VENDA FORA D’ESTABLIMENT COMERCIAL, EN LA SEUA MODALITAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA.

7é- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE RÈGIM INTERIOR SOBRE LA MOCIÓ AL PLE PRESENTADA PEL GRUP CIBE-BLOC SOBRE PROGRAMA DE TELEVISIÓ DIGITAL.

8é- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT DE RÈGIM INTERIOR SOBRE MOCIÓ PRESENTADA AL PLE PEL GRUP MUNICIPAL CIBE-BLOC SOBRE MODIFICACIÓ DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DEL PAÍS VALENCIÀ.

9é- ASSUMPTES URGENTS.

10é- PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?