Comunicat

Convocatòria del ple d’1 de febrer de 2005

PRIMER.- Convocar sessió ordinària del ple d’aquest ajuntament a celebrar el dia 1 de Febrer de 2005 a les 20.30 hores en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora , en segona convocatòria , en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, en el saló de plens d’aquesta casa consistorial , a fi de resoldre els punts següents:

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

2n.-RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’AJUNTAMENT I REGIDORIES DELEGADES ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB ALLÒ DISPOSAT A L’ART. 42 DEL ROF.

3r.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE BENISSA.

4t.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 1/2005.

5é.- ASSUMPTES URGENTS.

6é.- PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?