Comunicat

Convocatòria del Ple d’1 de Juny de 2004

En virtut de les facultats conferides a l’Ajuntament per l’ordenament jurídic vigent, es convoca sessió ORDINÀRIA de l’AJUNTAMENT PLE, a celebrar en el Saló de plens de la Casa Consistorial, a les 21,00 hores del dia 1 de Juny de 2004 , amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

2n.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT.

a) Proposta per a la sol·licitud d’inclusió de les obres anomenades “Renovació de la xarxa de sanejament en el carrer San Nicolás” de Benissa, a l’empara de la convocatòria per al programa operatiu local, objectiu Núm.1, anualitat 2005.

3r.- DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR.

a) Aprovació de la modificació del conveni entre l’Ajuntament de Benissa i el Convent Franciscà per a la utilització de les dependències conventuals per a usos Culturals-Educatius.

4t.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES.

a) Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/04.

b) Aprovació de la Modificació de l’Impost sobre Béns Immobles.

5é.- RETRE COMPTE I RATIFICAR ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SI ÉS PROCEDENT.

6é.-RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’AJUNTAMENT I REGIDORIES DELEGADES DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

7é.- RETRE COMPTE D’ESCRITS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS.

8é.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI ÉS PROCEDENT.

9é.- PRECS I PREGUNTES.

BENISSA, a 26 de Maig de 2004

EL SECRETARI
Simeón García García


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?