Comunicat

Convocatòria del Ple de 2 de Març de 2004

En virtut de les facultats conferides a l’Ajuntament per l’ordenament jurídic vigent, es convoca sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE, a celebrar en el Saló de plens de la Casa Consistorial, a les 20,30 hores del dia 2 de Març de 2004 , amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

2n.- RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA I REGIDORIES DELEGADES DEL NÚM. 85 AL NÚM. 410 DEL 2004 I DEL NÚM. 3426 AL NÚM. 3465 DE L’ANY 2003.

3r.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE DACIÓ DE COMPTE D’EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/04.

4t.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE DACIÓ DE COMPTE D’EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/04.

5é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 2/2004 .

6é.-ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BENISSA A LA CARTA DE XÀTIVA.

7é.- APROVACIÓ DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ EN SÒL URBÀ ANOMENADA BENIVER-2 I ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’URBANITZADOR.

8é.-PROPOSTA D’ALCALDIA DE SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ EN EL PLA D’INSTAL·LACIONS CULTURALS 2004/2006, ANUALITAT 2004 D’Excma. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT, DE L’OBRA ANOMENADA “REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS HISTÒRICS DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUATS AL CARRER PURÍSSIMA 38-40 PER A USOS CULTURALS EN BENISSA”

9é.- ASSUMPTES URGENTS.

10é.- PRECS I PREGUNTES.

BENISSA, a 26 de Febrer de 2004.

L’Alcalde.

Juan Bta.Roselló Tent

Davant meu
El Secretari General

Victor Almonesir Lamelas


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?