Comunicat

Convocatòria del ple del 13 de Gener de 2004

CONVOCATÒRIA PER PART DE L’AJUNTAMENT DEL PLE

En virtut de les facultats conferides a l’Ajuntament per l’ordenament jurídic vigent, es convoca sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE, a celebrar al Saló de plens de la Casa Consistorial, a les 20,30 hores del dia 13 de Gener de 2004, amb subjecció al següent

ORDRE DEL DIA

1r.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.(2-12-2003).

2n.- RETRE COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORIES DELEGADES.

3r.- RETRE COMPTE D’ESCRIT DE LA DELEGACIÓ DE L’INE SOBRE REMISSIÓ LLISTAT TAULES I LOCALS ELECTORALS A UTILITZAR EN LES PRÒXIMES ELECCIONS GENERALS MARÇ 2004.

4t.- RETRE COMPTE DE SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE COMPTES,SECCIÓ D’ENJUDICIAMENT EN PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT PER ABAST Nº B-157/98.

5é.- PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE CREACIÓ COMISSIÓ ESPECIAL D’INVESTIGACIÓ PER A LA LEGISLATURA 2003-2007.

6é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE DELEGACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ PER LA PÈRDUA D’INGRESSOS DERIVADA DE LA REFORMA DE L’IAI EN SUMA.

7é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ENTITAT LOCAL I PROGRAMA D’ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT DE BENISSA IMPULS ,SA. LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’EXERCICI DE 2004.

8é.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE RATIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE 2 DE DESEMBRE DE DECLARACIÓ DEDICACIÓ EXCLUSIVA, ALTA , AFILIACIÓ I COTITZACIÓ AL RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL DE LES REGIDORES QUE SE CITEN.

9é.- ASSUMPTES URGENTS.

10é.- PRECS I PREGUNTES.

BENISSA, a 8 de Gener de 2004.

L’Alcalde.
Juan Bta.Roselló Tent

Davant meu
El Secretari General
Victor Almonacid Lamelas


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?