Comunicat

Convocatòria del Ple de 3 de Febrer de 2004

En virtut de les facultats conferides a l’Ajuntament per l’ordenament jurídic vigent, es convoca sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE, a celebrar en el Saló de ple de la Casa Consistorial, a les 20,30 hores del dia 3 de Febrer de 2004 , amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA:

1r.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n.- RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA I REGIDORIES DELEGADES DEL Núm. 1 AL Núm. 84.

3r.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27-01-04 SOBRE ADHESIÓ A LA CARTA D’AALBORG.

4t.- PROPOSTA SOBRE APROVACIÓ D’ESTATUTS PER A LA CONSTITUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE CIUTATS DE LA PESCA (AECIPE) , AIXÍ COM L’ADHESIÓ I PARTICIPACIÓ DE L’Excm. AJUNTAMENT DE BENISSA A AQUESTA.

5é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT I URGENT I FORMA DE CONCURS DE LA CONCESSIÓ PER A PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ESCORXADOR MUNICIPAL.

6é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN LES VIES PÚBLIQUES DINTRE DE LES ZONES QUE A AQUEST EFECTE ES DETERMINEN I AMB LES LIMITACIONS QUE S’ASSENYALEN.

7é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT Núm. 1/04.

8é.- APROVACIÓ DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT, SOBRE ACCEPTACIÓ DE CESSIONS URBANÍSTIQUES EFECTUADES EN SÒL CLASSIFICAT URBÀ.

9é.- APROVACIÓ DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ INTREGRADA DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ EN SÒL URBÀ ANOMENADA BENIVER-2, I ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’URBANITZADOR.

10é.- ASSUMPTES URGENTS.

11é.- PRECS I PREGUNTES.

BENISSA, a 28 de Gener de 2004.

L’Alcalde.

Juan Bta.Roselló Tent

Davant meu
El Secretari General

Victor Almonesir Lamelas


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?