Comunicat

Convocatòria del Ple de 6 d’abril de 2004

En virtut de les facultats conferides a l’Ajuntament per l’ordenament jurídic vigent, es convoca sessió ORDINÀRIA de l’AJUNTAMENT PLE, a celebrar en el Saló de plens de la Casa Consistorial, a les 20,30 hores del dia 6 d’Abril de 2004 , amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n.-RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I REGIDORIES DELEGADES DEL NÚM. 3466 AL 3474 DEL 2003 I DEL NÚM. 411 AL 676 DE 2004.

3R.-DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURA URBANA.

4t.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CEMENTIRI.

5é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ COBERT I DE DISTINTS SERVEIS ESPORTIUS.

6é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 3/2004 .

7é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES.

8é.-DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ PROPOSADA D’AMPLIACIÓ DE L’ACORD DE DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT DE LES FACULTATS QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

9é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE CONCESSIÓ D’UN NÍNXOL-OSSERA EN EL CEMENTIRI NOU PER AL TRASLLAT I INHUMACIÓ DE LES RESTES D’EN DIEGO CRESPO GINESTAR PRIMER DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA D’AQUESTA LOCALITAT I EXEMPCIÓ DE TAXES PER AQUESTS CONCEPTES.

10é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DE RESIDUS EN EL TERME MUNICIPAL DE BENISSA.

11é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE RÈGIM INTERIOR SOBRE VARIACIÓ DE TRAÇAT DE CAMÍ PÚBLIC PER PERMUTA AMB TERRENYS DE PROPIETAT PARTICULAR , EN PARTIDA SANT ANTONI , PARCEL·LA 56 I 57 DEL POLÍGON 75, A NOM D’EN ANTONIO CAMPOS BUENO.

12é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE VARIACIÓ DE CAMÍ PÚBLIC PER PERMUTA AMB TERRENYS DE PROPIETAT PARTICULAR , SITUATS EN PARTIDA LLENES PARCEL·LES 150 I 151 DEL POLÍGON CADASTRAL Núm. 23 , A NOM D’EN JOSÉ PINEDA SANTACREU.

13é.- PROPOSTA D’AJUNTAMENT SOBRE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’AJUNTAMENT DE 27-2-2003 DE DESESTIMACIÓ DE LA DESCATALOGACIÓ DE CAMÍ PÚBLIC.

14é.-RATIFICACIÓ ERROR DE FET EN EXPEDIENT DE PERMUTA I VARIACIÓ DE TRAÇAT DE CAMÍ PÚBLIC INICIAT PER SOL·LICITUD D’EN JOSÉ TENT BERENGUER EN REPRESENTACIÓ D’EN FRANCISCO LLOPIS IVARS I NA VICENTA RIBES IVARS.(CAMÍ CXIX, POLÍGON CADASTRAL NÚM. 18 I CAMÍ CXX, POLÍGON CADASTRAL NÚM. 18)

15é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’URBANISME , OBRES I MEDI AMBIENT SOBRE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ DE LES ALTERNATIVES TÈCNIQUES I PROPOSTES JURÍDICO-ECONÒMIQUES DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ “PLA DELS MOLINS-2”.

16é.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENISSA I EL CONVENT FRANCISCÀ DE BENISSA PER A LA UTILITZACIÓ DE DEPENDÈNCIES CONVENTUALS PER A USOS SOCIO-CULTURALS O EDUCATIUS.

17é.- ASSUMPTES URGENTS.

18é.- PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?