Comunicat

Convocatòria del Ple de 4 de Maig de 2004

En virtut de les facultats conferides a l’Ajuntament per l’ordenament jurídic vigent, es convoca sessió ORDINÀRIA de l’AJUNTAMENT PLE, a celebrar en el Saló de plens de la Casa Consistorial, a les 20,30 hores del dia 4 de Maig de 2004 , amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n.-RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I REGIDORIES DELEGADES DEL NÚM. 677 AL 953 DEL 2004.

3r.- RETRE COMPTE DE LA NOVA DISTRIBUCIÓ TAULES I LOCALS ELECTORALS.

4t.-DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA DE LA URBANITZACIÓ DE CLUB FUSTERA.

5é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESTACIÓ DEPURADORA I XARXA DE SANEJAMENT DE PUNTA ESTRELLA.

6é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PEL SERVEI D’AIGUA POTABLE A DOMICILI.

7é.- ASSUMPTES URGENTS.

8é.- PRECS I PREGUNTES.

BENISSA, a 29 d’Abril de 2004

El batlle.
Juan Bta. Roselló Tent

Davant meu
La Secretària Acctal.
Rosario Gimeno Escoda


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?