Comunicat

Convocatòria del ple de 14 de desembre de 2004

CONVOCATÒRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE: BENISSA
ÒRGAN COL·LEGIAT: AJUNTAMENT PLE
NÚM. DE SESSIÓ: 16/04.
CARÀCTER: ORDINARI
Ref.:SG/RE 16/04.

NOTIFICACIÓ

Per aquesta alcaldia presidència, en data de hui, s’ha dictat la resolució següent:

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

D’acord amb el disposat per l’art. 46 de la llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb els articles 78, 80 i 82 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per reial decret 2568/1986 de 28 de novembre,

RESOLC

PRIMER.- Convocar sessió ordinària del ple d’aquest ajuntament a celebrar el dia 14 de desembre de 2004 a les 20,30 hores en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria , en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, en el saló de plens d’aquesta casa consistorial, per tal de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 15 CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 2 DE NOVEMBRE de 2004.

2n.- RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’AJUNTAMENT I REGIDORIES DELEGADES ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB EL DISPOSAT EN L’ART. 42 DEL ROF.

3r.- RETRE COMPTE I SI ESCAU RATIFICAR L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SOBRE L’AUTORITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L’INSTITUT D’EDUCACIÓ JOSEP IBORRA.

4t. – RETRE COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS SOBRE L’AJORNAMENT DE LES CONVOCATÒRIES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ORDINÀRIES DELS MESOS DE DESEMBRE DE 2004 I DE GENER DE 2005.

5é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE LA CONCESSIÓ D’UN PANTEÓ EN EL CEMENTERI NOU PER A LA INHUMACIÓ DELS CURES I VICARIS QUE PER LA SEUA VINCULACIÓ AMB AQUEST MUNICIPI DESITGEN EL SEU SOTERRAMENT EN AQUEST MUNICIPI DE BENISSA I EXEMPCIÓ DE TAXES PER AQUESTS CONCEPTES.

6é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT SOBRE L’APROVACIÓ DEL PROGRAMA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR “BENIVER”.

7é.- ASSUMPTES URGENTS.

8é PRECS I PREGUNTES.

SEGON.- Notificar aquesta resolució als Srs. regidors, pregant-los que en cas de no poder assistir ho posen en coneixement d’aquest ajuntament, indicant els motius que ho justifiquen.

TERCER.- Que per la secretaria es pose a la disposició dels Srs. Regidors la documentació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia, acompanyant a la convocatòria còpia de l’acta/es que se sotmeten a aprovació, si escau.

Benissa, a 9 de desembre de 2004.

La Secretària General
Ana Moreno Rodilla


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?