Comunicat

Convocatòria del ple de 2 de novembre de 2004

En virtut de les facultats conferides a l’Ajuntament per l’ordenament jurídic vigent, es convoca sessió ORDINÀRIA de l’AJUNTAMENT PLE, a celebrar en el Saló de plens de la Casa Consistorial, a les 20.30 hores del dia 2 de Novembre de 2004, amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

2n.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT.

a) Proposta de construcció d’oficina magatzem i hivernacles destinats a la producció i venda de plantes , arbres ornamentals i complements de jardineria, en Pda. Pou Roig, promogut per Viveros Calatayud,SCP., mitjançant la seua declaració d’interès comunitari, i si escau, assignació del cànon urbanístic i termini de vigència d’aquesta.

b) Suspensió cautelar de l’atorgament de llicències en la parcel·la núm. 2 de la Unitat d’execució “Taller d’Ivars”.

c) Resolució de l’expedient de tramitació de les alternatives tècniques i propostes jurídico-econòmiques del programa d’actuació integrada per al desenvolupament de la Unitat d’execució única del Sector “Santa Anna”.

3r.- DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR.

4t.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES.

a) Aprovació de l’expedient extrajudicial de crèdits núm. 6/2004.

5é.- RETRE COMPTE I RATIFICAR ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SI ÉS PROCEDENT.

6é.- RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I REGIDORIES DELEGADES DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

7é.- RETRE COMPTE D’ESCRITS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS.

8é.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI ÉS PROCEDENT.

9é.- PRECS I PREGUNTES.

BENISSA, a 27 d’Octubre de 2004.

EL SECRETARI GENERAL
Simeón García García


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?