Comunicat

Convocatòria del ple de 5 d’octubre de 2004

En virtut de les facultats conferides a l’Ajuntament per l’ordenament jurídic vigent, es convoca sessió ORDINÀRIA de l’AJUNTAMENT PLE, a celebrar en el Saló de plens de la Casa Consistorial, a les 20,30 hores del dia 5 d’Octubre de 2004, amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT.

3r.- DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR.

4t.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES.

a) Estudi i aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d’arreplegada de fems, tractament i eliminació de residus sòlids urbans.

b) Estudi i aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituits en el sòl, subsòl o vol de la via pública.

5é.- RETRE COMPTE I RATIFICAR ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SI ÉS PROCEDENT.

6é.- RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I REGIDORIES DELEGADES DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

7é.- RETRE COMPTE D’ESCRITS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS.

8é.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL FESTIVITAT “9 D’OCTUBRE”.

9é.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI ÉS PROCEDENT.

10é.- PRECS I PREGUNTES.

BENISSA, a 30 de Setembre de 2004.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?