Comunicat

Convocatòria del ple de 14 de setembre de 2004

En virtut de les facultats conferides a l’Ajuntament per l’ordenament jurídic vigent, es convoca sessió ORDINÀRIA de l’AJUNTAMENT PLE, a celebrar en el Saló de plens de la Casa Consistorial, a les 21.00 hores del dia 14 de Setembre de 2004, amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER ORDINARI DE LA SESSIÓ.

2n.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

3r.- DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR.

a) Proposta d’adscripció de l’OMIC de l’Ajuntament de Benissa a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) Secció Xarxa Unió d’Omic’s, si és procedent.

b) Aprovació inicial de l’ordenança de la comunitat de regants i usuaris de Benissa, si és procedent.

c) Aprovació inicial de l’ordenança d’abocaments a la xarxa municipal de clavegueram, si és procedent.

d) Aprovació de la revocació de la dispensa de la plaça de Tresorer de l’Ajuntament, si és procedent.

4t.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES.

a) Aprovació del compte Ggeneral de l’exercici 2003 de l’Ajuntament i de Benissa Impuls SA.

5é.- RETRE COMPTE I RATIFICAR ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SI ÉS PROCEDENT.

6é.- RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I REGIDORIES DELEGADES DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

7é.- RETRE COMPTE D’ESCRITS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS.

8é.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI ÉS PROCEDENT.

9é.- PRECS I PREGUNTES.

BENISSA, a 9 de Setembre de 2004.

EL SECRETARI

Simeón García García


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?