Comunicat

Convocatòria del ple de 6 de juliol de 2004

En virtut de les facultats conferides a l’Ajuntament per l’ordenament jurídic vigent, es convoca sessió ORDINÀRIA de l’AJUNTAMENT PLE, a celebrar en el Saló de plens de la Casa Consistorial, a les 21.00 hores del dia 6 de Juliol de 2004 , amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR(1-06-2004).

2n.- DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR.

a) Retre compte de l’escrit del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant (Bombers 112), pel qual es dóna trasllat d’informe favorable de la Junta Rectora del Consorci sobre reversió de la parcel·la i la cessió gratuïta de l’immoble construït a l’Ajuntament.

3r.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES.

a) Estudi i aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2004.

b) Estudi i aprovació de l’expedient de Modificació pressupostària Núm. 4/2004 per transferències de crèdits entre partides de distint grup de funció.

c) Rectificació d’error material en l’acord d’imposició i ordenació de Contribucions especials per a la instal·lació d’estació depuradora i xarxa de sanejament de Punta Estrella.

d) Rectificació d’error material en l’acord d’imposició i ordenació de Contribucions especials de millora de la Xarxa viària de la Urbanització de Club Fustera.

i) Rectificació d’error material en l’acord de modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

f) Rectificació error material en l’acord del Ple de 6 d’Abril de 2004 referent a la Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, i aprovació definitiva d’aquesta.

g) Rectificació d’error material en l’acord del Ple de 6 d’Abril de 2004 referent a la Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per a la prestació del Servei de Cementeri, i aprovació definitiva d’aquesta.

h) Rectificació d’error material en l’acord de Ple de 6 d’Abril de 2004 referent a la Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per a la utilització del Pavelló Cobert i distints serveis esportius, i aprovació definitiva d’aquesta.

i) Rectificació d’error material en l’acord de Ple de 6 d’Abril de 2004 referent a la Modificació de l’Ordenança Reguladora del preu públic per Serveis i Activitats Esportives, i aprovació definitiva d’aquesta.

4t.- RETRE COMPTE I RATIFICAR ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SI ÉS PROCEDENT.

5é.-RETRE COMPTE DE RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I REGIDORIES DELEGADES DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

6é.- RETRE COMPTE D’ESCRITS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS.

7é.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI ÉS PROCEDENT.

8é.- PRECS I PREGUNTES.

BENISSA, a 30 de Juny de 2004.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?