Comunicat

Convocatòria del ple de 3 d’agost de 2004

En virtut de les facultats conferides a l’Ajuntament per l’ordenament jurídic vigent, es convoca sessió ORDINÀRIA de l’AJUNTAMENT PLE, a celebrar en el Saló de plens de la Casa Consistorial, a les 21,00 hores del dia 3 d’Agost de 2004 , amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA

1r. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’URBANISME INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT.

3r. DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR.

A) PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRORS EN LA PUBLICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE 13-1-2004 SOBRE LA RPT-VPT DE L’EXERCICI 2004.

B) PROPOSTA RESOLUCIÓ EN ESCRIT Núm. 5687/04 DE 17-5-2004 DE NA Mª ISABEL REYERO FERNÁNDEZ.

C) CONVENI ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE BENISSA I SENIJA PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA COMUNITAT D’USUARIS D’ABOCAMENTS DE BENISSA-SENIJA.

D) APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA VIÀRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS EN EL TERME MUNICIPAL DE BENISSA.

4t.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES.

A) PROPOSTA SOBRE APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES TRANSFERÈNCIES I RESERVES D’APROFITAMENT I DE L’ESTABLIMENT I APLICACIÓ DEL QUADRE INDICATIU DE VALORS DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL.

B) MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE L’ACTIVITAT MUNICIPAL RELATIVA A ACTUACIONS URBANÍSTIQUES.

5é. RETRE COMPTE I RATIFICAR ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SI ÉS PROCEDENT.

6é. RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I REGIDORIES DELEGADES DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

7é. RETRE COMPTE D’ESCRITS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS.

8é. ASSUMPTES D’URGÈNCIA ,SI ÉS PROCEDENT.

9é. PRECS I PREGUNTES.

BENISSA, a 28 de Juliol de 2004.

EL SECRETARI

Simeón García García


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?