Cultura

Comença el cicle de cinema “la finestra indiscreta”

PRIMER.- Convocar sessió ordinària del ple d’aquest ajuntament a celebrar el dia 1 de Febrer de 2005 a les 20.30 hores en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora , en segona convocatòria , en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, en el saló de plens d’aquesta casa consistorial , a fi de resoldre els punts següents:

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

2n.-RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’AJUNTAMENT I REGIDORIES DELEGADES ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB ALLÒ DISPOSAT A L’ART. 42 DEL ROF.

3r.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE BENISSA.

4t.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 1/2005.

5é.- ASSUMPTES URGENTS.

6é.- PRECS I PREGUNTES.
El col·lectiu de Benissa “Daguerreotip”,
associació de recent creació formada per un grup de joves afeccionats al cinema,
i la Regidoria de Joventut, en col·laboració amb la Seu Universitària, engeguen un cicle de cinema gratuït, “La Finestra Indiscreta”, que es desenvoluparà tots els dijous en la Seu Universitària a les 22.00 hores. En el mes de febrer es projectaran les següents pel·lícules: Lost in Translation el dia 3, El verano de Kikujiro el dia 10, Good bye, Lennin! el dia 17 i Matar a un Ruiseñor el dia 24.

Per al mes de març les pel·lícules seran La joven de la perla el dia 3, Amores perros el dia 10, La Pilota Basca el dia 17 i Com faldas i a lo loco el dia 31 de març.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?