Comunicat

Convocatòria del ple d’1 de març de 2005

PRIMER.- Convocar sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar el dia 1 de Març de 2005 a les 20.30 hores en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, en el Saló de plens d’aquesta Casa Consistorial, pe tal de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n.-RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’AJUNTAMENT I REGIDORIES DELEGADES ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB ALLÒ DISPOSAT EN L’ART. 42 DEL ROF.

3r.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE DACIÓ DE COMPTE DE DECRET DE LA REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2005 PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT.

4t.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE DACIÓ DE COMPTE DE DECRET DE LA REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 3/2005 PER GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS.

5é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE DACIÓ DE COMPTE DE DECRET DE LA REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 4/2005 PER AMPLIACIÓ DE CRÈDITS.

6é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS ENTRE PARTIDES DE DISTINT GRUP DE FUNCIÓ NÚM. 2/2005.

7é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

8é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 2/2005.

9é.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE L’ACORD DE DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT DE LES FACULTATS RELATIVES A LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE LES SANCIONS PER INFRACCIÓ A LA LLEI DE TRÀFIC, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIAL.

10é.- ASSUMPTES URGENTS.

11é.- PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?