Comunicat

Convocatòria del ple de 7 de juny del 2005

Convocar sessió ordinària del ple d’aquest ajuntament a celebrar el dia 7 de Juny de 2005 a les 21, 00 hores en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria , en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, en el saló de plens d’aquesta casa consistorial, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’AJUNTAMENT I REGIDORIES DELEGADES ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB EL DISPOSAT A L’ART. 42 DEL ROF.

3r DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 4/05.

4t DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE BÚSTIES I CASELLERS PER A LA RECEPCIÓ DOMICILIÀRIA D’ENVIAMENTS POSTALS.

5é DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT LA SOBRE CORRECCIÓ D’ERRORS EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DEL PGO-2003.

6é DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT RELATIU A LA PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CASA RURAL COMPARTIDA A LA PDA. BENIMARRAIG, MITJANÇANT LA SEUA DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI.

7é DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT SOBRE PROPOSTA DE SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ DE L’OBRA ANOMENADA “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT AL CARRER SANT NICOLAU DE BENISSA” A L’EMPARA DE LA CONVOCATÒRIA PER AL PROGRAMA OPERATIU LOCAL OBJECTIU NÚM. 1 ANUALITAT 2006 DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL.

8é DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT TRAMITAT RESPECTE DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIÓ INTEGRADA PER ALS SECTORS 33, CANOR I 34 EL POLVORÍ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE BENISSA.

9é ASSUMPTES URGENTS.

10é PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?