Comunicat

Convocatòria del ple de 7 de febrer de 2006

D’acord amb el disposat per l’art. 46 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, pel que fa als articles 78, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre,

RESOLC

PRIMER. Convocar sessió ordinària del ple d’aquest ajuntament a celebrar al saló de plens d’aquesta casa consistorial, el dia 7 de febrer de 2006 a les 20,30 hores en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ENTITAT LOCAL PER A L’EXERCICI 2006, PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

3r – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ I MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS SOBRE EL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER A LLOCS, BARRAQUES, ETC.

4t – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE RÈDITS NÚM. 1/06.

5é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ A N’ABDER RAHIM MUHSEN DE LA BONIFICACIÓ DEL CÀNON PER APROFITAMENT URBANÍSTIC PER DECLARACIÓ INTERÈS COMUNITARI DE LA INSTAL·LACIÓ D’HOTEL RURAL A LA PTDA. BENIMARRAIG.

6é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT SOBRE DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR PEL QUE FA AL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL DE BENISSA.

7é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT. CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I L’AJUNTAMENT DE BENISSA PER A ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ D’HÀBITATS I ESPÈCIES DE FLORA I FAUNA CATALOGADES D’AQUEST TERME MUNICIPAL.

8é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA CONSELLERIA D’ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’EDIFICI “PER A SEU DEL CENTRE DE SERVEIS, FOMENT I PROMOCIÓ ECONÒMICA DE BENISSA (CREAMA)”.

9é – PROPOSTA D’AJUNTAMENT SOBRE APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE CERTIFICACIONS DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ 20 SO + 8 B + 4 CF + JPV + COM (200.2T) + VIV DE L’INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOSEP IBORRA DE BENISSA.

10é – PROPOSTA D’AJUNTAMENT SOBRE APROVACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC DE TURISME DE BENISSA.

11é – RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I DELS SEUS DELEGATS ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

12é – ASSUMPTES URGENTS.

13é – PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?