Comunicat

Convocatòria del ple de 4 d’octubre del 2005

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta casa consistorial, el dia 4 d’Octubre del 2005 a les 20, 30 hores en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

a) PART RESOLUTIVA

1r -LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (16-08-2005 I 6-09-2005).

2n -DITAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 6/2005.

3r -DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CEMENTERI, CONCESSIONS DEMANIALS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES.

4t -DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEM, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.

5é -DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE L’ACTIVITAT MUNICIPAL RELATIVA A LES ACTUACIONS URBANÍSTIQUES.

6é -DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DEL PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS DES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT.

7é -DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE L’ADHESIÓ A LA MOCIÓ PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE DÉNIA DAVANT LA CONSELLERIA DE SANITAT A LA URGENT INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI DE REUMATOLOGIA I ATENCIÓ ALS MALALTS DE FIBROMIÀLGIA A L’HOSPITAL COMARCAL DE LA MARINA ALTA.

8é -DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’URBANISME OBRES I MEDI AMBIENT SOBRE LA TRAMITACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ NÚM. 1 DEL SECTOR “TOSSAL DEL TENDER”.

9é -PROPOSTA D’AJUNTAMENT SOBRE LA CREACIÓ D’UN REGISTRE DE LA PROPIETAT EN BENISSA PER SEGREGACIÓ DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE CALP.

10é -ASSUMPTES URGENTS.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:

11é -RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS DELEGATS ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

12é -PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?