Comunicat

Convocatòria del ple de 2 d’agost del 2005

PRIMER. Convocar sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa Consistorial, el dia 2 d’Agost de 2005 a les 21.00 hores en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

A)PART RESOLUTIVA.

1r LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2004.

3r DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENT ESPECIAL PER A LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES.

4t DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EDUCATIUS I FORMATIUS.

5é DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE BENISSA.

6é DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER AL PAVELLÓ COBERT I DISTINTS SERVEIS ESPORTIUS.

7é DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES.

8é DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER SERVEIS CULTURALS PER PART DE L’AJUNTAMENT DE BENISSA.

9é DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS SOBRE EL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PROPOSATS, BARRAQUES,etc.

10é DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE L’ACORD DE DELEGACIÓ DE DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT.

11é DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’EXERCICI DE LA VENDA FORA D’ESTABLIMENT COMERCIAL EN LA SEUA MODALITAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA.

12é DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS I FESTES SOBRE INCLUSIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL PROJECTE “INTERNET EN BIBLIOTEQUES”.

13é DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT SOBRE MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS PSPV-PSOE, CIBE-BLOC i PSI.

14é DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT SOBRE MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP CIBE-BLOC.

15é ASSUMPTES URGENTS.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:

16é RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS DELEGATS ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

17é PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?