Comunicat

Convocatòria del ple de 6 de juny de 2006

PRIMER. Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest ajuntament a celebrar al saló de plens d’aquesta casa consistorial, el dia 6 de Juny de 2006 a les 21.00 hores en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU , DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN L’APARTAT DEL DEPARTAMENT DE LA POLICIA LOCAL PER A L’EXERCICI 2006.

3r – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 05/06.

4t – PROPOSTA D’AJUNTAMENT SOBRE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE LA COMUNITAT D’USUARIS D’ABOCAMENTS DE L’EDAR MANCOMUNADA BENISSA-SENIJA.

5é – ADHESIÓ A LA MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALP SOBRE SOL·LICITUD DE CREACIÓ D’UN JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ O D’UN JUTJAT PENAL A CALP.

6é – RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I DELS SEUS DELEGATS ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

7é – ASSUMPTES URGENTS.

8é – PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?