Comunicat

Convocatòria del ple de 9 de maig de 2006

Es convoca sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta casa consistorial, el dia 9 de maig de 2006 a les 20.30 hores en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, per tal de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 4/06.

3r – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 DEL PLA GENERAL: ARTICLE 7 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES.

4t – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL PLA GENERAL: ARTICLE 8 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES.

5é – RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I DELS SEUS DELEGATS ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

6é – ASSUMPTES URGENTS.

7é – PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?