Comunicat

Convocatòria del ple de 4 d’abril de 2006

PRIMER. Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar al saló de plens d’aquesta casa consistorial, el dia 4 d’abril de 2006 a les 20.30 hores en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA.

3r – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2006 DE L’ESTAT DE DESPESES DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2006.

4t – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2006.

5é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 3/06.

6é – RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I DELS SEUS DELEGATS ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

7é – ASSUMPTES URGENTS.

8é – PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?