Comunicat

Convocatòria del ple de 7 de març de 2006

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta casa consistorial, el dia 7 de març de 2006 a les 20, 30 hores en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 2/2006.

3r – PROPOSTA D’AJUNTAMENT SOBRE L’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA D’ADAPTACIÓ, REFORMA I MILLORA DEL MERCAT MUNICIPAL D’ABASTIMENT DE BENISSA.

4t – PROPOSTA D’AJUNTAMENT SOBRE L’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE CERTIFICACIONS DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ 20 SO +8B + 4CF+JPV+*OM (200.2T) + VIV DE L’INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOSEP IBORRA DE BENISSA.

5é – PROPOSTA D’AJUNTAMENT SOBRE L’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE CERTIFICACIONS DE L’OBRA DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL A BENISSA.

6é – PROPOSTA D’AJUNTAMENT SOBRE L’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 11 DE L’OBRA DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI INDUSTRIAL EN EL CENTRE CULTURAL DE LA PLAÇA GERMANS IVARS DE BENISSA.

7é – RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I DELS SEUS DELEGATS ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

8é – ASSUMPTES URGENTS.

9é – PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?