Comunicat

Convocatòria del ple de 21 de novembre de 2006

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 21 de novembre de 2006 a les 20.30 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 7/2006.

3r – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE DACIÓ DE COMPTE DE L’EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2006.

4t – ASSUMPTES URGENTS.

5é – RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I DELS SEUS DELEGATS ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

6é – PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?