Economia

Ivars denuncia el cobrament d’excedents d’aprofitament en sòl

Els cobraments d’excedents d’aprofitament urbanístic en sòl urbà consolidat estan recorreguts en el jutjat núm. 2 del Contenciós-Administratiu d’Alacant. Així ho va anunciar en finalitzar la sessió plenària el regidor del Partit Socialdemòcrata José Antonio Ivars, que ha presentat recursos a títol personal en qualitat de regidor i de lletrat. Segons les dades proporcionades pel propi Ivars, el Pla General d’Ordenació Urbana, en l’article 62, exigeix als propietaris el pagament d’excedents d’aprofitament en qualsevol actuació urbanística que es desenvolupe en sòl urbà consolidat. Encara que no s’específica el percentatge, aquest se situa entre el 7, el 10 o el 12%.

Ivars entén que aquesta norma no s’ajusta a la legalitat ja que, segons la seua opinió, en aquest tipus de sòl els propietaris no estan obligats a pagar cap tipus de recàrrec addicional en concepte d’excedent i la seva contribució s’ha de limitar a l’oportuna llicència d’obres. Com a base de la seva argumentació, l’edil socialdemòcrata al·ludeix a la sentència 54/2004 del Tribunal Constitucional en la qual s’estableix que els propietaris patrimonialitzen el 100% de l’aprofitament urbanístic en sòl urbà consolidat i, per tant, no procedeix el cobrament d’aquest.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?