Comunicat

Convocatòria del ple ordinari de gener de 2007

ES RESOL

PRIMER. Convocar sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 16 de gener de 2007 a les 20.30 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – CESSIÓ DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT DE C.T. DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL.

3r – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL EXERCICI AL 31-12-2002.

4t – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE SOL·LICITUD DE PERMUTA DE NA JOSEFA FERRER FERRER DE TERRENYS A LA MUNTANYA DE LA SOLANA.

5é – RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I ELS SEUS DELEGATS ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

6é – ASSUMPTES URGENTS.

7é – PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?