Comunicat

Convocatòria del ple ordinari de 20 de desembre de 2006

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 20 de desembre de 2006 a les 20.30 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE LA IMPOSICIÓ I L’ORDENACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL MERCAT D’ABASTAMENTS.

3r – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE DACIÓ DE COMPTE D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 5/2006.

4t – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE DACIÓ DE COMPTE EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 6/06.

5é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE SOL·LICITUD D’IAN LOUDON BARRY D’ELIMINACIÓ DEL CAMÍ PÚBLIC ENTRE PARCEL·LES 20,21,23 I 24 DEL POLÍGON 22 I AMPLIACIÓ DEL CAMÍ 9002.

6é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MERCAT D’ABASTAMENTS DE BENISSA.

7é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT SOBRE PETICIÓ D’INICI DEL PROCEDIMENT PER AL DESENVOLUPAMENT PER GESTIÓ INDIRECTA DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ NÚM. 11 “HOSTALET”.

8é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT SOBRE APROVACIÓ DE L’ALTERNATIVA TÈCNICA REFOSA DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS SECTORS NÚM. 33 “CANOR” I NÚM. 34 “EL POLVORI”.

9é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT SOBRE PROPOSTA PETICIÓ D’INICI DEL PROCEDIMENT PER AL DESENVOLUPAMENT PER GESTIÓ INDIRECTA DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ Núm. 7 “LA CORONA”.

10é – PROPOSTA D’AJUNTAMENT SOBRE APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENISSA I EL CONSELL VALÈNCIA DE L’ESPORT.

11é – ASSUMPTES URGENTS.

12é RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I DELS SEUS DELEGATS ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

13é – PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?