Natura

El consell d’urbanisme i medi ambient es reunirà el proper 7 d’abril

La primera reunió del consell d’urbanisme i medi ambient tindrà lloc el proper 7 d’abril. En aquesta primera sessió, que se celebrarà en el saló de plens de l’ajuntament a les 20.30 hores, es constituirà el consell, es nomenarà els vicepresidents, es designarà els membres de la comissió permanent i s’establirà el règim de sessions.

El consell d’urbanisme i medi ambient s’ha creat amb la finalitat d’assessorar i promoure la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals per a garantir un desenvolupament i creixement sostenible en l’àmbit territorial de Benissa, així com la defensa i protecció del dret a la propietat contra els abusos urbanístics, amb la vinculació de tots els agents socials i econòmics del municipi.

El consell està estructurat en dos nivells, assemblea i comissió permanent. Així mateix, també es contempla la constitució de comissions sectorials a nomenar per l’assemblea general, més dinàmiques i especialitzades.

Durant aquests últims mesos s’han designat els membres del consell, que integrarà tècnics especialitzats en urbanisme i medi ambient, membres de grups ecologistes, de les associacions de veïns i representants dels col·lectius d’arquitectes, enginyers, advocats, economistes, comerciants, empresaris, etc. Totes les associacions implicades han d’estar constituïdes legalment en el municipi de Benissa per a poder formar part d’aquest òrgan.

També seran convocats de forma puntual i conjuntural, tenint la condició de vocals, els presidents de les agrupacions d’interès urbanístic o d’associacions de propietaris, quan se sotmeta a l’assemblea qualsevol decisió que afecte els interessos que representen. Segons resa en els estatuts, l’assemblea es reunirà cada tres mesos i la comissió permanent ho farà cada dos mesos.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?