Natura

El Col·lectiu El Runar publica les seues al·legacions al projecte de declaració de paisatge protegit

El Col·lectiu el Runar vol fer públiques les seues al·legacions al Projecte de Decret de Declaració del Paisatge Protegit de la Serra de Bèrnia i Ferrer.

Demanant la màxima transparència en la tramitació d’aquest paisatge protegit, que s’informe als propietaris beneficiaris, creem convenient la visita de tècnics de Conselleria per a explicar la figura protectora i els seus avantatges, donat que el paisatge que es pretén conservar és un paisatge rural agrícola, treballat i construït per la mà de l’home, per a poder mantindre aquest paisatge, es fa necessari el conreu i manteniment de les explotacions agràries i les cases vinculades a aquesta activitat, pel que creem necessària una línia d’ajudes associades al manteniment del paisatge agrícola actual, i del cultiu de secà, relacionat amb l’arquitectura tradicional, i el marge de pedra seca.

Alhora aprofitem per a demanar el que és bó per a uns, poder estendrer-ho a altres com a Benimarraig, Bombí, Ràpita i Alfama, Lleus, Binyent, partides que en el seu dia van ser amenaçades pel projecte de Benissa Golf, i amb aquesta figura protectora asseguraríem la tranquil·litat dels seus veïns, a més dels beneficis que aquesta comporta.

Tots coneixem i sabem que s’està invertint i concentrant les propietats d’algunes partides en algunes mans, que el que pretenen és la seua requalificació i posterior urbanització, i la millor forma de previndre aquest tipus d’especulació és aquesta figura protectora.

Volem donar-li tot el nostre recolzament i col·laboració a l’Ajuntament de Benissa en la tramitació d’aquesta proposta, així com vetllar per la salvaguarda dels interessos dels propietaris rurals i assegurar el seu màxim benefici.

Al·legacions

Davant el Projecte de Decret de Declaració del Paisatge Protegit de la Serra de Bèrnia i Ferrer, el Col·lectiu el Runar vol presentar les següents al·legacions:

1) Pel que fa a l’Article 2 (“Àmbit Territorial”), on s’assenyala que “El Paisaje Protegido de la Sierra de Bèrnia y Ferrer comprende una extensión de 3.404,10 hectáreas en los términos municipales de Benissa y Jalón, siendo sus límites los representados en el anexo cartográfico adjunto”, considerem:

– que l’Ambit Territorial del Paisatge Protegit de la Serra de Bèrnia i Ferrer deuria incloure les partides agrícoles de Benissa anomenades Lleus, Binyent, Benimarraig, Bombí, Ràpita i Alfama; així mateix, del terme municipal de Xaló, la Serra de la Venta, Morro de la Ventolana, penya Mica, Les Planisses, Serra Devesa i la partida agrícola de les Murtes, i del terme municipal de Llíber l’ombria de La Solana o Muntanya (Lloma) Llarga, el Planiol i les partides agrícoles de Marnes i el Cau. De la mateixa manera, considerem que la Conselleria de Territori i Habitatge ha de continuar treballant amb l’objectiu d’incloure dins del Paisatge Protegit de Bèrnia i Ferrer les respectives zones de Bèrnia, del Ferrer i d’Oltà, dels termes municipals d’Altea, Callosa d’En Sarrià, Bolulla, Tàrbena, Alcanalí i Calp, amb la finalitat de formar, tot plegat, un conjunt homogeni d’espai natural protegit.

2) Quant a l’Article 3 (“Règim de Protecció”), en el qual s’assenyala que “Todo el suelo incluido en el Paisaje Protegido calificado en la actualidad como no urbanizable se clasificará a todos los efectos como suelo no urbanizable protegido”, considerem:

-que, donat que el Pla General d’Ordenació Urbana de Benissa (PGOU) vigent classifica, en l’àrea de delimitació a incloure dins de la Declaració de Paisatge Protegit, diversos tipus de sòl (Sòl No Urbanitzable d’Especial Protecció Forestal i Sòl No Urbanitzable Comú -aquest darrer amb tres subtipus: Tipus 1, Tipus 2 i Tipus 3-), s’hauria de crear una zona d’esponjament major que responga a la qualificació de Sòl No Urbanitzable Comú de Tipus 3 del PGOU de Benissa.

-aixi com respetar-se i promocionar-se els usos tradicionals agrícoles on calga i contemple l’actual PGO, i permetre l’edificació, de les cases aparellades a aquesta activitat rural, sotmesa la seua creació a la reglamentació del PGO vigent i a la Conselleria d’Agricultura.

3) En l’Article 6 (“Consell de Participació”), punt 3, proposem les següents modificacions per al Consell de Participació:

– canviar el punt j) per: un representant de les organitzacions sindicals més representatives vinculades a la zona, triats de comú acord entre ells, amb caràcter rotatori bienal;

– incloure un representant dels centres excursionistes vinculats a la zona, triats de comú acord entre ells, amb caràcter rotatori anual;

– canviar el punt o) per: un representant de cada Associació dels municipis del Paisatge Protegit, vinculades a la conservació i estudi de la natura i del seu patrimoni;

– eliminar els punts f) i h).

Benissa a 17 de Març del 2006


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?