General

L’ajuntament vol enderrocar el Taller d’Ivars

Hi ha gent que gaudeix de poder de convicció. L’equip de govern del Partido Popular de l’Ajuntament de Benissa ha donat llum verda al projecte de l’arquitecte Pascual Giner que comporta la demolició de l’històric edifici, que va albergar el Taller d’Ivars, per a portar a terme una posterior reconstrucció. I ho ha fet, segons una acta municipal a la qual ha tingut accés aquest diari, obviant els informes, encarregats per la pròpia Regidoria d’Urbanisme, de dos arquitectes que van recomanar la no demolició pel bon estat de l’edifico i el seu valor cultural i social; així com pels criteris del projecte bàsic.

La “habilitació de l’edifici industrial -el Taller d’Ivars- en centre social polivalent en la plaça Germans Ivars” va ser inclosa en el Programa operatiu local de la Diputació d’Alacant per acord del ple celebrat el 25 de març de 2003.

En data de 8 de setembre de 2003 es va presentar al Consistori de Benissa el “projecte bàsic de rehabilitació de l’edifici industrial en centre cultural”, redactat per l’arquitecte Pascual Giner, que preveu la demolició completa de l’immoble i l’execució d’un altre de nova planta. En relació amb això, segons consta en l’acta municipal, la data límit de presentació dels projectes era el 5 de setembre mentre que l’esmentat es va presentar tres dies després.

En vistes d’aconseguir una major amplitud de criteris, la Regidoria d’Urbanisme que dirigeix Josefa del Valle, va encarregar a l’arquitecte Adolfo Alonso la redacció d’un informe. En el document d’Alonso s’assegura que l’estructura de l’edifici “acredita un bon estat i no està afectada per patologies d’humitat o per atacs d’insectes”.

Així mateix també es va emetre un segon informe, aquest per part de l’arquitecte tècnic municipal, Joan Pastor, qui informa que en la memòria del projecte aprovada pel ple “es contempla la conservació íntegra de l’estructura existent i en cap cas la seua substitució per altres elements”. L’arquitecte municipal valora el projecte de Pascual Giner en el sentit que “no s’ajusta a la memòria valorada i incompleix l’acord del ple en no respectar la tipologia constructiva existent” i afegeix que la demolició “projecta la reproducció del volum previ”.

A més, Pastor també indica en el seu informe que “el Taller d’Ivars per les seues característiques constructives, qualitat dels materials, composició del volum, i caràcter històric i etnogràfic és un referent com a edifici industrial del segle XIX en el municipi de Benissa i en tota la comarca, englobant-se dins del patrimoni industrial de La Marina”.

Finalment, l’arquitecte recomana que “procedeix desestimar el projecte presentat en no respectar l’estructura existent” i agrega en la seua redacció que “la intervenció que es proposa de reconstrucció no s’ajusta al terme de rehabilitació”.

Així les coses i completada la lectura dels informes dels arquitectes, la comissió de govern, va acordar no aprovar el projecte presentat per Pascual Giner i “encarregar els estudis necessaris respecte a la capacitat portant de l’estructura i fonamentació de l’edifici per tal de permetre la rehabilitació segons l’aprovat en el ple”. El cinquè punt de l’acord assenyala notificar la decisió a l’arquitecte.

Canvi d’opinió

No obstant això, en l’acta municipal a la qual ha tingut accés Levante d’Alacant, es pot llegir que “L’Arquitecte, En Pascual Giner Ginestar realitza una exposició dels antecedents i dels seus criteris tècnics, sobre la base de la qual cosa, la Junta de Govern Local després d’un breu debat sobre el tema, acorda: Que continue l’execució del Projecte del citat arquitecte, ja redactat i aprovat”.

Mentre, el Taller d’Ivars, construït en 1898 i dedicat a la fabricació de mobles, espera la decisió final.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?