General

La falta d’un informe jurídic endarrereix l’aprovació de la unitat d’execució Beniver-2

Una irregularitat en l’expedient ha impossibilitat l’aprovació definitiva del programa de la unitat d’execució en sòl urbà anomenada Beniver-2. L’alcalde, Juan Bautista Roselló, a instàncies de l’oposició, va retirar aquest punt de l’ordre del dia del ple celebrat el dimarts en reconèixer la inexistència del pertinent informe jurídic que ha d’acompanyar un projecte d’aquest tipus. Aquesta actuació ha estat presentada per l’empresa Consorcio de Promoción y Vivienda S.L. per a desenvolupar un solar d’uns 3.000 metres quadrats situat al costat de l’Avinguda de l’Alcudia, és a dir, dins del nucli urbà de la població.

El Partit Socialdemòcrata Independent (PSI) va ser el primer a alertar d’una sèrie d’errors tècnics “subsanables”. A més de l’esmentat informe, el portaveu d’aquest grup, José Antonio Ivars, va comentar les diferències de superfície existents entre la proposta de desenvolupament i els paràmetres fixats al PGOU per a aquest sector, la reducció del viari perimetral, la no inclusió d’habitatges de protecció oficial i la manca de delimitació de la zona verda, entre d’altres. Però el més preocupant, segons la seua opinió, són els elevats costos d’urbanització -més d’un milió d’euros- que repercutiran en el preu final dels habitatges. “No anem a donar suport a un projecte com aquest que va en contra de la pròpia política del PP de fomentar la compra d’habitatges”, va dir el portaveu. “Es tracta”, va afegir Ivars, “d’un problema de consciència. Cal revisar els preus perquè els ciutadans tenen dret a un habitatge digne i assequible”.

El portaveu de CIBE, Isidor Mollá, va assegurar que aquesta actuació anava en contra dels principis de l’Agenda Local 21 i va sol·licitar una reunió urgent del Consell d’Urbanisme i Medi Ambient per a analitzar tots els sectors en vies de desenvolupament. Vicente Cabrera, del PSPV, digué que l’empresa és lliure de posar els preus que considere oportuns però va reclamar la implicació de l’administració com a defensora dels interessos dels futurs propietaris. Cabrera va advertir que s’estan donant casos en què la qualitat final dels habitatges no es correspon amb les previsions inicials i “els ciutadans se senten indefensos i enganyats”.

Roselló, per la seua banda, va dir que proposarà a totes les forces polítiques participar en l’elaboració d’un pla d’habitatges socials i protegits per als pròxims cinc anys. Respecte als costos de Beniver-2, l’alcalde va subratllar que la correcció d’una sèrie de deficiències apuntades pels tècnics abaratirà el preu final de la urbanització. Per altra banda, Roselló no va veure necessari convocar el Consell d’Urbanisme “perquè aquest projecte no implica una modificació important del planejament ni una infraestructura viària transcendent, simplement és una ampliació del perímetre de la ciutat”.

ALTRES ACORDS

Sí es va aprovar, amb els vots en contra de CIBE i PSPV, el plec de condicions jurídiques i econòmiques per a l’adjudicació, mitjançant el sistema de concurs, de la concessió del servei públic d’escorxador municipal. Es van actualitzar les tarifes d’estacionament de vehicles en la zona blava del centre històric i es va donar llum verda a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit, és a dir, factures sense consignació pressupostària, per un muntant proper als 842.000 euros. En l’apartat d’assumptes urgents van passar la designació d’Andrés Giner Vicente com a Jutge de Pau suplent, per a cobrir la baixa per maternitat de la titular, María Jesús García, i l’expedient per a sol·licitar que el centre de Formació de Persones Adultes tinga caràcter oficial i poder impartir el Graduat d’Ensenyament Obligatori.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?