General

Es dóna a conèixer l’informe de Patrimoni sobre la casa quarter

El Casal Cultural-ACPV ha emés aquest comunicat que us reproduïm juntament amb l’informe fet per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat Valenciana:

La Junta Directiva del Casal Cultural de Benissa-ACPV, reunida anit en sessió urgent, després de les converses telefòniques mantingudes amb el batle, i d’estudiar amb deteniment la Resolució de la Conselleria de Cultura, considera que:

– És el nostre deure com a associació que promou la cultura i el patrimoni dels valencians i benissers en particular, sol·licitar-li que inicie les gestions amb el propietari de l’immoble de la Casa Quarter, amb caràcter d’urgència, a fi de seguir la proposta de Resolució de la Conselleria de Cultura, que reconeix que la façana d’aquest edifici ofereix interés arquitectònic i insta al seu manteniment integrada en la nova edificació. La nostra associació ja demanava aquesta sol·lució en la instància presentada el 14 de febrer, a fi que s’iniciara un expedient de catalogació de la façana. Malgrat açò, el seu equip de govern municipal no ha iniciat cap gestió pública ni política al respecte dins de les seues competències municipals exclusives, ja que la Conselleria de Cultura no té competències en aquest aspecte, solament les informatives.

– Entenem que la única sol.lució possible és que l’Ajuntament de Benissa, com a administració responsable del patrimoni, negocie amb l’empresa propietària certes millores urbanístiques en el nou edifici a construir que li compensen el manteniment de la façana original, encara que açò supose una modificació puntual del PGOU. La nostra associació des d’un inici mai ha volgut perjudicar els drets legítims del propietari, sinó instar a un acord amb l’Ajuntament que el compensara, que pensem, seria ben comprés per la ciutadania de Benissa.

– Amb tots els respectes al càrrec que representa, l’instem a que gestione satisfactòriament una solució formal a una sol·licitud de conservació patrimonial justa, que impedisca perdre un element més del que ens identifica com a poble. Açò suposa iniciativa pública i política de l’equip de govern i del Departament d’Urbanisme, assumint les seues competències municipals i capacitat de negociació.

Informe de la Direcció General de Patrimoni

EXPEDIENT: A-248/07 (SS.TT.80/07)
LOCALITAT: BENISSA
EMPLAÇAMENT: Av. DEL PAÍS VALENCIÀ, 27
INTERESSAT: AJUNTAMENT DE BENISSA
DESTINATARI: DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ I MUSEUS

1.- Antecedents

Amb data 14 de febrer últim es va rebre ofici procedent de l’Ajuntament de Benissa, mitjançant el qual se sol·licita informe sobre el valor patrimonial de l’immoble dalt assenyalat.

2.- Situació dels fets

En l’escrit municipal, remès pel sr. Alcalde de la localitat, s’especifica que l’immoble manca de protecció en el marc del Catàleg Urbanístic, annex al Pla General. Estant al seu torn fora d’ordenació urbanística.

A més, en el mateix escrit, s’indica que amb data 17 de gener ha estat sol·licitada la llicència d’obra per a procedir a la seua demolició.

Acompanyen l’ofici de l’ajuntament diversos informes en els quals s’analitzen alguns aspectes relacionats amb els diferents usos que ha tingut l’immoble. Es tracta de l’informe del Cronista de la Vila, l’informe de la Universitat de Castella-la Manxa, i el d’ACPV. Finalment hi ha un informe de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat d’Alacant.

3.- Anàlisi de l’edifici.

A través dels diferents informes coneixem la continuïtat d’activitat en l’immoble, si bé han sigut diversos els usos que s’han produït en el seu interior. A la fi del segle XIX fou instal·lada la maquinària d’un molí per a moldre gra de cereal. A l’edifici se li va afegir una nova planta i es va transformar en l’habitatge dels propietaris. L’any 1928 es va transformar en en la caserna de la Guàrdia Civil. Durant els anys de la Guerra Civil va servir d’hospital a les Brigades Internacionals.

L’edifici es troba situat en l’eix viari que constitueix la carretera general, en la posició que s’indica al plànol que s’ha rebut des de l’Ajuntament i s’identifica amb el número quatre.

De la inspecció ocular es desprenen els següents trets, atenent a les característiques formals de la seua arquitectura:

– Es tracta de dues edificacions contigües, situades sobre parcel·les de superfície desigual. La construcció que ocupa la parcel·la de llevant té una planta i en té tres la que se situa en la parcel·la de ponent, també amb façana a un carrer transversal.

– La caserna i Casa de la Guàrdia Civil han sigut, fins a data recent, l’última ocupació que ha tingut el conjunt edificat. En conseqüència les necessitats d’aquests usos, és a dir, habitatges d’una banda i dependències administratives i específiques de l’activitat de la institució.

– D’aquesta manera l’edifici de tres plantes, i fonamentalment en els dos pisos superiors, ofereix la disposició obligada per la presència de diferents peces destinades a habitació.

– L’interior manca d’elements significatius de rellevància arquitectònica i espacial.

– Solament la façana situada en el carrer principal, en aquest cas Av. País Valencià, ofereix un tractament cuidat en la composició, seguint els criteris arquitectònics de simetria. Ambdós cossos queden diferenciats en els plantejaments de la composició morfològica. Bé és cert que s’aprecien escasses alteracions, motivades pels diferents usos.

3.- Proposta de resolució

L’edifici manca de protecció administrativa, el seu interés arquitectònic és estrictament testimonial.

Des de la tutela patrimonial, d’acord amb la legislació patrimonial, aquesta Direcció General no ha de formular resolució, tan sols informar sobre els valors arquitectònics.

Ofereix interés la solució formal de la façana, que podria mantindre’s per al tancament d’un edifici de nova planta.

Es proposa donar trasllat d’aquest informe a l’Ajuntament de Benissa perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.

Alacant, u de març de 2007


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?