General

‘Abusos Urbanístics No’ recorrerà el nou Pla General de Benissa

L’associació Abusos Urbanístics No, que lluita contra l’aplicació abusiva de la legislació urbanística de la Comunitat Valenciana, estudia la possibilitat de presentar un recurs d’alçada contra l’aprovació definitiva per part de la Conselleria de Territori i Vivenda del nou Pla General d’Ordenació Urbana de Benissa. L’objectiu d’AUN és retardar l’aplicació del PGOU fins que hagen entrat en vigor les noves lleis autonòmiques en matèria d’ordenació urbana i de territori -la LOU i la LOT-, actualment en tramitació i que presumiblement defendran millor els drets dels propietaris que la polèmica Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística (LRAU). En tot cas, el col·lectiu no busca paralitzar el creixement del municipi, sinó aconseguir que s’apliquen verdaders criteris de desenrotllament sostenible en la planificació urbanística que defenguen tant el patrimoni paisatgístic i natural com els legítims drets dels propietaris en comptes de primar els interessos d’algunes empreses.

Un dels arguments que esgrimix «Abusos Urbanístics No» és que la redacció definitiva del PGOU no va ser sotmesa a exposició pública abans de la seua aprovació pel ple de Benissa i la Comissió Territorial d’Urbanisme. Si bé el projecte inicial va estar exposat en l’ajuntament entre 1998 i 1999, el document ha sofert des de llavors nombroses i significatives modificacions. No sols han canviat els noms d’alguns sectors de sòl urbanitzable, sinó que s’ha augmentat la densitat d’edificació permesa en els mateixos.

Un exemple és el sector Hostalet, abans Montserrat II, que passa a tindre una densitat màxima de sis vivendes per cada 10.000 m2, en comptes de les quatre contemplades en el pla inicial. També han sigut modificades les tipologies de construcció que figuren en les fitxes de gestió d’actuació integrada contemplades, circumstància que no ha sigut notificada als propietaris afectats.
AUN també reclama accés a documents com la declaració d’impacte ambiental o l’estudi de disponibilitat d’aigua potable que, a pesar de ser fonamentals per al procés de desenrotllament urbanístic no han sigut exposats públicament malgrat les promeses del PP quant a una major transparència en els tràmits administratius. Tampoc existix en el nou PGOU una previsió de sòl per a Vivendes de Protecció Oficial, a pesar del compromís per part del govern valencià de destinar part del sòl dels nous programes d’actuació urbanística per a esta finalitat.

Frega en la immoralitat, segons AUN, fer efectiu el nou PGOU, quan la legislació sobre la qual se sustenta serà substituïda en breu per noves lleis urbanístiques. A més els propietaris insistixen que la publicació de l’aprovació definitiva del PGOU es va realitzar en unes dates que dificulten la presa d’accions per part dels afectats. Les setmanes següents a la seua posada en vigor, data en què, segons les previsions, començaran a arribar a l’Ajuntament programes d’urbanització per a la vintena de sectors de sòl urbanitzable delimitat en el PGOU, coincidixen amb les vacacions de Nadal, quan molts dels propietaris estrangers solen tornar als seus països.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?