Comunicat

El grup socialista presentarà dues mocions sobre el fons de cooperació municipal i la regla de despesa

Logo del PSOE
Logo del PSOE

El plenari ordinari de desembre es celebrarà el proper dimarts dia 13. El grup Municipal Socialista presentarà per al seu debat dues mocions que se n’ixen del caràcter purament local.

En primer lloc la moció de suport a la proposta sobre el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana. Som conscients de les importants dificultats econòmiques per les quals els ajuntaments estan passant i que, en bona mesura, no permeten assolir les cotes d’eficàcia desitjables en aquelles funcions que són de la nostra competència. Aquests dificultats, que en molts casos continuen tot i els ingents esforços que des dels ajuntaments s’han realitzat per sanejar els seus comptes, s’han vist notablement agreujats per la lligam que per a les hisendes municipals ha suposat l’aprovació per part del govern d’Espanya de lleis com la d’estabilitat pressupostària i el conegut com a sostre de despesa. Aquesta mà sobre el coll dels ajuntaments té com a principals perjudicats als veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats, actors sobre els quals recau el bon o mal funcionament dels serveis públics que gestionem els ajuntaments. Per això, els socialistes donem el nostre suport al Fons de Cooperació Municipal, que el Consell ha posat sobre la taula com una mostra clara de l’interès de la Generalitat Valenciana pel vertebrar la nostra Comunitat, nodrint als ajuntaments de més fons i més autonomia.

Igualment considerem que el repte de dotar els consistoris de més recursos que milloren la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes és una tasca de totes les institucions, pel que exigim que totes les parts implicades prenguen consciència i participen, sense condicions, en aquest Fons de Cooperació Municipal.

Per tot l’exposat, proposem al Ple Municipal l’adopció d’un acord instant a la Diputació d’Alacant perquè participe en el Fons Autonòmic de Cooperació Municipal, el que suposaria un increment dels recursos econòmics i, en definitiva, la posada en marxa de polítiques que milloren la qualitat de vida dels ciutadans.

En la segona moció, anem més enllà i tractem de la solució al problema que els ajuntaments tenem per culpa de les lleis aprovades en els últims any pel Partit popular. Es tracta de la “Moció sobre la derogació de la llei de règim local i modificacions legals respecte al màxim de despesa i la taxa de reposició». En aquesta moció es planteja de forma global la problemàtica que pateixen els nostres municipis. Arreplega propostes ja aprovades amb anterioritat, però que no s’han dut a la pràctica, com la petició de Derogar la Llei 27/2013, de 29 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (RSAL). També demanem establir, en la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2017, una taxa de reposició d’efectius fins al 100% per a aquells ajuntaments que complisquen amb els criteris d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Però, en la nostra opinió, l’aspecte més important és el relatiu a la regla de despesa. En el debat dels pressupostos ens trobem amb la paradoxa que municipis sanejats econòmicament no poden gastar el possible superàvit, i es veuen obligats a reduir les seus inversions. En aquest sentit sol·licitem dur a terme una revisió i aplicació de la regla de despesa tenint en compte criteris de sostenibilitat dels comptes públics. I mentre, modular l’aplicació de la regla de despesa en les corporacions locals que presenten comptes públics sanejats tenint en compte, conjuntament amb altres indicadors d’esforç fiscal (com el nivell de superàvit fiscal), el compliment dels objectius de reducció de deute o el volum del romanent de tresoreria.

Finalment demanem consensuar amb la Federació de Municipis i Províncies (FEMP), el sostre de despesa per als pressupostos de 2017, permetent un augment de les inversions locals en aquells ajuntaments que complisquen els criteris d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?