Comunicat

Desacord del CIBE-Bloc sobre la proposta de la Batlia pel que fa al recaptador

El nostre grup polític CIUTADANTS INDEPENDENTS DE BENISSA (CIBE)-BLOC no està d’acord amb la proposta de l’Alcaldia pels següents motius:

1r – Els deutes públics, segons tenim entès, tenen prohibida la seua condonació o perdó.

2n – Considerem que no pot portar-se al plenari una proposta sense el corresponent informe jurídic previ per escrit del secretari de l’Ajuntament. Açò és una autèntica irresponsabilitat.

3r – Considerem, igualment, que la defensa jurídica exercida amb aquesta proposta que s’eleva al plenari està, si més no, sotmesa a sospita de perplexitat, què interessos es defenen amb ella? Pareix que els privats dels deutors pels següents motius que relacionen a continuació:

a) No es cobra la totalitat del deute.

b) El deute es pot cobrar perquè existeix una finca registral, la 5964, que en el seu dia la família Giménez-Nogura pareix que va vendre a terceres persones que la pròpia sentència, de data 12/02/1999, núm. 75/99 en judici oral 132/97 davant del jutjat de lo penal núm. 3 d’Alacant, condemnatòria de Josefa Noguera Roselló (dona de l’exrecaptador) per un altre frau a la CAM assenyala textualment en el seu fonament de dret: “Se manifiesta por la acusada que con lo conseguido por la venta a terceros de un inmueble por precio inferior al declarado (cuarenta millones cuando dijeron que tenía un valor de cien millones) se pagaron otras deudas, alegación que en ningún momento ha sido probada, ni se ha aportado a autos relación de crédito abonada ni que con ese numerario efectivamente se haya pagado nada”. És a dir, esta finca té simulada possiblement una venda per a romandre en el patrimoni dels deutors.

c) El mateix fiscal, en la seua acusació en la via penal al fill de l’exrecaptador, imposa els costos a la família en la causa per tres delictes. L’Ajuntament, en aquesta proposta, fent abstracció d’aquest benefici per al mateix Ajuntament, pretén perdonar el deute, els costos favorables als interessos municipals i renunciar a l’acusació particular en ares d’un hipotètic deute virtual, és a dir, inexistent. Un recurs de casació interposat per la família que no té moltes possibilitats de guanyar-se donat que la sentència ja existeix a l’Audiència Provincial d’Alacant sobre aquesta qüestió. La mateixa Audiència s’estranya que l’Ajuntament no impugnara el fons d’aquesta sentència del Jutjat Civil de Dénia, que permetia la investigació dels fraus transmissors dels immobles propietat de la família Giménez-Noguera i que, inexplicablement i en contra de les advertències de l’advocat municipal Giménez-Robles, el Sr. Roselló i el seu equip polític decidiren no impugnar en acord de la Comissió de Govern.

d) Al nostre advocat se li va encarregar, en el seu dia, la recuperació total del deute per unanimitat del plenari de l’Ajuntament de Benissa, sent alcalde Isidor Mollà. I aquest és l’encàrrec que ha de fer complir i no un altre fent política juntament amb l’alcalde. En aquesta història existeix un vincle comú entre l’actual alcalde, el nostre advocat i la família Giménez-Noguera: la pertinença a un partit polític comú, el Partit Popular, i pretenen que això siga la taula de salvació d’un fet que, si haguera sigut comès per qualsevol altre ciutadà, sofriria les corresponents conseqüències. Estem en democràcia i no permetrem que existisquen ciutadans de primera, si eres del PP, i de segona, si no ho eres.

Per tot això, votem en contra per coherència amb l’acord plenari de l’Ajuntament de Benissa que va demanar la recuperació íntegra del deute. I per honestedat en una democràcia que impedeix un tractament diferenciat dels ciutadans. No estem d’acord amb la defensa jurídica realitzada per a l’Ajuntament de Benissa en aquest assumpte des que el Sr. Roselló és alcalde. El nostre grup, fins i tot, va rellevar de la defensa jurídica al Sr. Galant i, inexplicablement, sense comptar amb la resta de grups polítics, va ser reposat de nou en el lloc. Per això, sol·licitem que es designe un nou advocat que continue amb la formalització en el termini de la via penal de la pertinent acusació particular.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?