General

Els nous valors cadastrals de Benissa estan exposats a Alacant

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP) de data 30 de juny apareix publicat un edicte que suposa l’inici del procediment de valoració col·lectiva general de cadastre de Benissa. L’acord, signat pel director general de Cadastre, aprova la ponència de valors total dels béns immobles urbans, que estarà exposada al públic en la Gerència Territorial del Cadastre d’Alacant durant un termini de 15 dies (fins el 17 de juliol).

En aquest text s’especifica que contra aquest acord podrà interposar-se reclamació econòmico-administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Central, en el termini de quinze dies hàbils a partir del següent que finalitze el període d’exposició pública (fins el 4 d’agost). L’edicte acaba dient que, amb caràcter potestatiu i previ a aquesta reclamació, podrà interposar-se recurs de reposició, en el mateix termini, davant el director general del Cadastre, no sent possible la interposició simultània d’ambdós recursos.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?