General

Els col·lectius elegeixen als representants que conformaran el Consell d’Urbanisme

L’Ajuntament de Benissa va convocar la passada setmana una sèrie de reunions amb diversos col·lectius que formaran part del Consell Assessor d’Urbanisme i Medi Ambient amb la finalitat de que aquests elegiren a un representant que integrarà l’Assemblea d’aquest òrgan. La relació de membres deurà ser aprovada per la Junta de Govern Local i es preveu que la primera reunió del Consell es realitze en el mes d’octubre.

La finalitat del Consell Assessor d’Urbanisme i Medi Ambient és la d’assessorar i promoure la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals per a garantir un desenvolupament i creixement sostenible en l’àmbit territorial de Benissa, així com la defensa i protecció del dret de propietat contra els abusos urbanístics, amb la vinculació de tots els agents socials i econòmics del municipi.

El Consell està estructurat en dos nivells, Assemblea i Comissió Permanent. Així mateix, també es contempla la constitució de Comissions Sectorials a nomenar per l’Assemblea General, més dinàmiques i especialitzades.

El Consell estarà format per membres de la Corporació, tècnics especialitzats en urbanisme i medi ambient, membres dels grups ecologistes, de les associacions de veïns, i representants dels col·lectius d’arquitectes, enginyers, advocats, economistes, comerciants, empresaris, etc.

Així mateix seran convocats puntual i conjunturalment, i tindran la condició de vocals, els Presidents de les Agrupacions d’Interès Urbanístic o Associacions de Propietaris o contribuents, quan se sotmeti a l’Assemblea qualsevol decisió que afecti als interessos que representin.

Per a citar alguns exemples, associacions com el Runar, ABAI o el Grup de Muntanya Margalló ja han sol·licitat formar part de l’Assemblea del Consell dintre del grup d’agrupacions ecologistes. També les associacions de veïns han elegit als cinc representants que contemplen els estatuts i que pertanyen a les següents associacions: Altamira, Costa Benissa, Pedramala, Montemar i Fustera.

(Si voleu consultar els estatuts del Consell, on es detalla la formació de l’Assemblea i de la Comissió Permanent, els podeu trobar en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant del dia 15 de gener de 2004)


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?