Economia

L’ajuntament redueix el tipus impositiu de l’IBI

Edifici (foto del flickr de visualpanic)
Edifici (foto del flickr de visualpanic)

En l’ordre del dia del proper ple a celebrar a Benissa, el dimecres 5 d’octubre, es proposarà la modificació de dos importants ordenances fiscals amb l’objectiu de reduir la càrrega d’algunes contribucions en els ciutadans del municipi.

Ambdues propostes, que van ser dictaminades favorablement en l’última Comissió Informativa d’hisenda fan referència a la taxa de l’IBI i a la taxa de fem.

En referència a l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, i en referència al tipus impositiu, que és on l’Ajuntament té competència, s’ha rebaixat aquest tipus del 0,58 al 0,55, amb l’objectiu de compensar l’augment del valor cadastral. Això suposarà que els contribuents no patiran un augment en els seus rebuts com succeiria en el cas de no disminuir el tipus, pal·liant l’increment del rebut de la contribució.

Cal recordar que ja en el 2010, el tipus de gravamen es va baixar del 0,64 al 0,58, aconseguint que els imports totals de l’IBI a pagar pels ciutadans es mantingueren intactes de cara a aquest exercici 2011.

Així mateix, i amb l’objectiu de promoure les activitats empresarials de producció d’energies renovables, es proposarà al ple la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa pel servei de fem, tractament i eliminació de residus sòlids urbans.

La modificació consisteix en la regulació d’aquells supòsits en els quals en un immoble d’ús residencial es realitzen aquest tipus d’activitats. Fins ara si el titular de l’immoble i de l’activitat eren diferents, es pagaven dues quotes, una residencial i l’altra empresarial; si el titular era el mateix, es pagava la quota de major import. Amb la modificació que s’aplicarà, en el cas que només hi haja un mateix titular i l’activitat desenvolupada estiga relacionada amb la producció d’energies renovables, al subjecte passiu només se li aplicarà la quota corresponent a l’immoble, sempre que la superfície de l’activitat no supere la de l’habitatge.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?