Cultura

La Macma i el Calendari dels Brillants treballen ja en el calendari de 2015

Ajuntament de Benissa
Ajuntament de Benissa

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest ajuntament a celebrar en la sala de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 4 de juny de 2014 a les 20.00h en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

Ordre del dia

1r – Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.

  • acta de 29 d’abril de 2014
  • acta de 7 de maig de 2014

2n – Dictàmens de la Comissió informativa d’Urbanisme i Medi Ambient, si escau.

  • Sol·licitud d’inclusió de l’obra anomenada “millora de la xarxa viària a la zona urbana de la Fustera a Benissa” a l’empara de la convocatòria per al pla provincial de cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a 2015.

3r – Dictàmens de la Comissió informativa d’Hisenda, Especial de comptes i Règim interior, si escau.

  • estudi i aprovació de la proposta de la Regidoria de Personal sobre modificació puntual de la RPT per la modificació de la jornada dels funcionaris interins de la plantilla de l’Ajuntament de Benissa. (Gestiona 1316/2014).
  • Estudi i aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2014. (Gestiona 1792/2014)
  • Estudi i aprovació de la modificació de crèdits núm. 6/2014 per transferències de crèdit entre diferents àrees de despeses. (Gestiona 1781/2014)
  • Estudi i aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2014 de crèdits extraordinaris finançats amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. (gestiona 1790/2014).

4t – Dictàmens de la Comissió informativa de Cultura i Benestar social, si escau.

5é – Retre compte i ratificar acords de la Junta de Govern local, si escau.

6é – Assumptes d’urgència, si escau.

7é – Retre compte de resolucions de batlia i regidories delegades dictades des de l’última sessió ordinària.

8é – Retre compte d’assumptes preceptius de l’àrea econòmica.

  • Retre compte de l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2014 per transferències de crèdit. (Gestiona 984/2013).
  • Retre compte de l’expedient de morositat del 1r trimestre de 2014 (Gestiona 1515/2014)

9é – Retre compte d’escrits, comunicacions i disposicions oficials.

10é – Precs i preguntes.

Reunió del Calendari dels Brillants a Dénia
Reunió del Calendari dels Brillants a Dénia

El passat divendres es reuniren a Dénia els membres de la Macma i els representants del Calendari dels Brillants,
així com molts dels prestigiosos autors i autores tant de la Marina com de la resta del país que aporten la seua ploma al projecte. Una trobada per debatre i delimitar quin serà el ventall temàtic del calendari de l’any vinent i una oportunitat per conéixer les noves incorporacions literàries a la família dels Brillants. Cal recordar que l’any passat se signà un conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta i el Calendari dels Brillants per tal d’assegurar la pervivència i distribució de la publicació. A través de l’acord signat pel president de la Macma,
Antoni Joan Bertomeu i el responsable del calendari Joan Josep Cardona es materialitzava una col·laboració que ha garantit la continuïtat d’aquesta veterana edició.

Per la seua part, Joan Josep Cardona, cronista i ideòleg del projecte, aprofità l’avinentesa per agrair el recolzament institucional de la Macma, així com de tots els lletraferits que col·laboren en el projecte, gràcies als quals la publicació ha assolit  solidesa i ressò. I és que el Calendari dels Brillants no ha deixat de créixer. De fet, l’edició de 2014 ja ha exhaurit pràcticament la tirada amb què el volum eixia al carrer el passat mes de desembre. Entre els exemples de la seua popularitat, cal destacar l’increment considerable dels punts de distribució, fet que ha ampliat la demanda del calendari tant en territori valencià com més enllà de les nostres fronteres

En resum, un acte que suposa el punt de partida per al Calendari dels Brillants de 2015: un nou i alhora esperat capítol per a un projecte cultural i editorial únic.

Pel seu interés hem reproduït aquesta notícia apareguda el 29 de maig de 2014 al diari electrònic LA MARINA PLAZA.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?