Natura

El Col·lectiu El Runar renuncia a participar en el Consell d’urbanisme i medi ambient

ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL COL·LECTIU EL RUNAR, DEL 17 D’AGOST DE 2005.

Iniciada l’assemblea extraordinària del Col·lectiu El Runar, a les 21 hores, en el Casal dels Joves de Benissa, en primera convocatòria, per tractar el següent ordre del dia:

1r) Renúncia a la participació com a associació i representació del nostre vocal (i vocal suplent) en el Consell d’urbanisme i medi ambient de Benissa.

Presideix: Àngel Ibañez i Banyuls.
Secretari: Robert Llopis i Sendra.

Es procedeix a tractar el punt 1 de l’ordre del dia: Renúncia a la participació com a associació i representació del nostre vocal (i vocal suplent) en el Consell d’urbanisme i medi ambient de Benissa.

Després d’un breu pròleg del representant com a vocal del Consell d’urbanisme, es procedeix a l’exposició de motius per part del nostre coordinador. El company coordinador insta al debat i es procedeix a un fructífer intercanvi d’impressions entre els associats presents. S’acorda per unanimitat:

– Sol·licitar a l’alcaldia de Benissa i a l’assemblea general del Consell municipal d’urbanisme i medi ambient de Benissa la renúncia al nostre dret a la participació com a associació i representació del nostre vocal: Robert Llopis i Sendra, i del vocal suplent, Vicent Martin i Ronda, en el Consell d’urbanisme i medi ambient de Benissa, d’acord amb la següent exposició de motius:

a) Considerar que en l’Assemblea General del dia 2 de juny del 2005, no es respectà, en el 2n punt de l’ordre del dia: “Informar de l’expedient per a la resolució del Programa d’Actuació Integrada per al desenvolupament de les zones nord i oest del casc urbà de Benissa”, el dret a rebre una adequada informació objectiva i de caràcter independent abans de prendre una decisió. Tampoc es respectà el caràcter informatiu del segon punt de l’ordre del dia, procedint-se a una votació no anunciada i totalment interessada per la Presidència. Tanmateix no es garantitzà en eixa assemblea, la notificació prèvia establerta a una de les associacions de propietaris del Pla dels Molins, com a afectats i membres circunstancials amb ple dret de veu i vot, malgrat haver presentat una instància amb eixe caràcter. Considerem que aquestes mancances no són de caràcter puntual sinó estructural i de caràcter permanent, per la pròpia dinàmica impulsada des de l’alcadia.

b) Considerar que el propi funcionament i dinàmica del Consell no garantitza una adequada presa de decisions dels seus vocals, en no tindre accés prèviament, per al seu estudi i votació en les assemblees de les associacions, a la documentació corresponent dels possibles punts de l’ordre del dia. Tanmateix, el vot dels vocals, sense el tràmit previ d’informació i consulta a la seua associació, pot dur a votacions que no garantitzen una representació de l’interés i sentir de la seua associació.

c) Considerar que l’Alcaldia no ha dotat el Consell de contingut ni de personal propi per gestionar adequadament i eficientment les sol·licituds i gestions que ocasiona un Consell d’aquestes característiques.

d) Considerar que no es respecten els propis estatuts del Consell ni el dret de la ciutadania a rebre tota la documentació generada pel Consell en un dels 2 idiomes oficials del País Valencià, en aquest cas a rebre-la en Valencià.

– També volem oferir a l’alcaldia i al Consell d’urbanisme la nostra total dedicació, col·laboració i participació, en la necessària posada en marxa de l’Agenda local 21 de Benissa. El Col·lectiu El Runar considera que els principis organitzatius, estructura, i funcionament dels fòrums de l’Agenda 21 representen adequadament tota la ciutadania i són garants, així com l’instrument més idoni, per canalitzar la dinàmica democràtica, i la participació ciutadana, a nivell local, a fi d’obtindre un consens de la societat civil en les qüestions més importants que afecten l’ús del sòl, el desenvolupament urbà i la protecció del medi ambient.

I sent les 23.30 hores del dia de la data, esgotat l’ordre del dia, i en no haver més afers a tractar, el company coordinador alça la sessió, de la que jo sóc secretari, done fe i certifique.

Benissa, a 17 d’Agost de 2005.

Àngel Ibañez i Banyuls, coordinador.
Robert Llopis i Sendra, Secretari i vocal del Consell.
Vicent Martin i Ronda, Vocal suplent del Consell.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?