Comunicat

Ordenança d’instal·lació de bústies i casellers

El ple de l’ajuntament del mes de juny va aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora per a la instal·lació de bústies i casellers per a la recepció domiciliària d’enviaments postals, que en aquest moment es troba en període d’exposició pública. Aquest text regularà la instal·lació d’aquests elements atenent a les diferents zones de Benissa.

En el sòl urbà unifamiliar les bústies es concentraran en els mòduls múltiples que l’ajuntament instal·larà en els emplaçaments definits pels serveis tècnics, mantenint la tipologia dels ja instal·lats. Queden, per tant, prohibits les bústies aïllades llevat de aquelles urbanitzacions que tinguen regulat el repartiment centralitzat per la comunitat de propietaris. En el cas de zones en què es permeta l’edificació adossada, es permetrà instal·lar en l’interior del recinte, mòduls de centralizació de bústies de característiques semblants als que instal·larà l’ajuntament.

En el sòl no urbanitzable i en el sòl urbanitzable sense desenvolupar, s’instal·laran mòduls de bústies centralitzades a definir per l’ajuntament en col·laboració amb l’oficina de correus.

En el cas del sòl urbà d’edificació industrial i terciària, també s’instal·laran mòduls centralitzats, i s’admetrà que en les pròpies activitats comercials i industrials s’instal·len bústies individuals sempre que reunisquen les característiques exigides.

En el sòl urbà del nucli de la població, els edificis plurifamiliars existents comptaran amb un caseller i mòdul de bústies per al repartiment individual. Si aquests estan col·locats en l’interior del vestíbul s’admetrà instal·lar encastada en la façana de l’edifici una bústia comunitària en el cas que el servei de correus no puga accedir al seu interior i sempre que hi haja un acord signat per tots els propietaris afectats. Els edificis plurifamiliars de nova planta i els existents que ho permeten, comptaran amb un mòdul de bústies, encastats en el paràmetre de tancament, per al repartiment individual. Aquestes bústies no podran ser col·locades en el plànol de la façana, sinó en un plànol perpendicular o de forma reculada al plànol de la façana. Per la seua banda, els edificis unifamiliars instal·laran encastada en la façana una única bústia.

En l’àmbit del nucli històric (nucli antic), solament s’autoritzarà la instal·lació de bústies encastades en la façana, i quedarà a la vista únicament l’obertura.

Totes aquestes bústies individuals podran ser d’obertura exterior o d’obertura de dues boques.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?