Comunicat

Convocatòria del ple ordinari de 6 de juny de 2012

Ajuntament de Benissa
Ajuntament de Benissa

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 6 de juny de 2012 a les 20.00 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

Ordre del dia

Part resolutiva

1r – Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors. (acta de 9-5-2012)

2n – Dictàmens de la Comissió informativa d’Urbanisme i Medi Ambient, si escau.

• Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 18 del Pla General d’Ordenació de benissa, relativa a la modificació del tram 59-60 de la xarxa viària estructural.

3r – Dictàmens de la Comissió informativa d’Hisenda, Especial de comptes i Règim interior, si escau.

• Estudi i aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2012.

• Estudi i aprovació de la modificació de la relació nominativa de les subvencions per a l’exercici de 2012.

• Estudi i aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2012 al pressupost de 2011 prorrogat per a l’exercici de 2012, mitjançant transferències de crèdits entre partides de diferent programa.

• Estudi i aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2012 al pressupost de despeses de l’exercici de 2011 prorrogat per a l’exercici de 2012, mitjançant crèdits extraordinaris.

• Estudi i aprovació de la modificació de la base 40.2 del pressupost de l’exercici de 2011 prorrogat per a l’exercici de 2012, sobre indemnitzacions per assistència a sessions d’òrgans col·legiats.

• Estudi i aprovació de la modificació del règim retributiu i de dedicació dels membres de la corporació amb dedicació parcial o exclusiva.

• Estudi i aprovació de l’adjudicació del contracte administratiu de gestió de serveis per a l’explotació de les instal·lacions municipals de pàdel.

4t – Dictàmens de la Comissió informativa de Cultura i Benestar social, si escau.

• Proposta per a la instal·lació del sistema autoservef en les dependències del Creama.

5é – Retre compte i ratificar acords de la Junta de Govern local, si escau.

6é – Assumptes d’urgència, si escau.

Part de control

7é – Retre compte de resolucions de batlia i regidories delegades dictades des de l’última sessió ordinària.

8é – Retre compte d’assumptes preceptius de l’àrea econòmica.

• Retre compte de l’expedient de liquidació del pressupost de l’exercici de 2011.

• Retre compte de la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda sobre mesures a prendre com a conseqüència del resultat de la liquidació del pressupost de 2011.

• Retre compte sobre l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2012.

• Retre compte sobre l’expedient 1/2012 corresponent al 1r trimestre de 2012 instruït per a la tramitació de la documentació corresponent al compliment d’allò disposat en la llei 15/2010.

9é – Retre compte d’escrits, comunicacions i disposicions oficials.

10é – Precs i preguntes.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?