Comunicat

Convocatòria del ple ordinari de 6 de juliol de 2011

Ajuntament de Benissa
Ajuntament de Benissa

Es convoca sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 6 de Juliol de 2011 a les 20.00h en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

2n – DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I MEDI AMBIENT, SI ESCAU.

3r – DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, ESPECIAL DE COMPTES I RÈGIM INTERIOR, SI ESCAU.

– Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials sobre el subsòl, sòl i vol del domini públic local per estands, barraques, etc.

– Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del Cànon per aprofitament urbanístic.

4t – DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA .CULTURA I BENESTAR SOCIAL, SI ESCAU .

5é – RETRE COMPTE I RATIFICAR ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SI ESCAU.

6é – PROPOSTA SOBRE COMPOSICIÓ DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL

7é – PROPOSTA DE LA BATLIA SOBRE NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS ALS SRS. REGIDORS PER MITJANS TELEMÀTICS.

8é – ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI ESCAU.

PART DE CONTROL

9é – RETRE COMPTE DE RESOLUCIONS DE BATLIA I REGIDORIES DELEGADES DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

10é – RETRE COMPTE D’ASSUMPTES PRECEPTIUS DE L’ÀREA ECONÒMICA.

– Retre compte de la modificació de crèdits 7/2011.

– Retre compte de la modificació de crèdits 8/2011.

– Retre compte del decret pel qual s’aprova la liquidació de l’exercici 2010.

11é – RETRE COMPTE D’ESCRITS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS.

12é – PRECS I PREGUNTES.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?