Comunicat

El Runar: Protecció dels jaciments arqueològics de la Ràpita

El Col·lectiu El Runar ha sol·licitat a la Conselleria de Cultura al departament de “Servei de patrimoni arqueòlogic, etnologic i històric” al seu director en Vicente Navarro i Pastor, en una Sol·licitud General amb registre d’entrada el 6 d’Abril del 2004, la protecció de les troballes arqueòlogiques descobertes al terme de Benissa.

Donat que no existeix protecció, ni delimitació de la zona arqueologica de la Ràpita al Pla General d’Ordenació Urbana de Benissa, ni tampoc existeix delimitació del jaciment arqueologic a l’Inventari General de la Conselleria de Cultura i davant de l’amenaça d’un Pla d’Actuació Integrada (PAI), al ser una zona catalogada com urbanitzable al PGOU.

Demanem la realització de les actuacions pertinents per a delimitar l’extensió dels jaciments arqueòlogics de la Rapita, Benimarraig i l’Alfama , on s’han trobat restes importants de dues vil·les romanes del segle I. amb termes i instal·lacions per a enmagatzemar vi i oli , una “cella binaria u olearia”,i restes de ceramiques islamiques,també demanem que s’aumente la protecció, s’incloga al PGOU com a zona arqueòlogica protegida i es comunique el resultat d’aquestes accions a totes les parts interessades.

Aixi mateix instem a l’Ajuntament de Benissa, en una instància amb registre d’entrada el 6 de maig del 2004, a sol·licitar a la Conselleria de Cultura l’inspecció de la zona i la delimitació de l’area arqueòlogica protegida, la seua inclusió en l’Inventari General del Patrimoni Arqueòlogic Valencià, la modificació parcial PGOU i paralització de llicències a l’area arqueòlogica amb la finalitat de preservar el nostre llegat arqueòlogic, i realitzar prospeccions.

Aquests importants jaciments van ser descoberts en uns treballs de camp, per l’arqueoleg municipal de Dénia, en la preparació d’una conferència a Benissa, amb l’intenció de revisar el toponim arab i els seus possibles vestigis, aquests treballs d’inspecció proben la importància i riquesa patrimonial de Benissa, que deuriem protegir , l’ajuntament ha d’obrir urgentment un expedient d’incoació , per a garantitzar l’integritat del jaciment, demostrar que té interés pel nostre patrimoni històric, i aprofitar per a impulsar el turisme cultural al nostre poble, explotant tot el patrimoni històric que tenim al nostre terme, en forma de cases de tros,arquitectura tradicional rural,i jaciments. Aprofitem per a demanar aquest cànvi en el model de turisme de segona residència,de sol i platja,en l’urbanisme massiu fora de context, que ens pot portar a perdre la nostra història.

Col·lectiu El Runar


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?