Comunicat

El nou ple es constituirà aquest dissabte 11 de juny

Ajuntament de Benissa
Ajuntament de Benissa

En exercici de les competències que la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i Reial decret 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, atribueixen a aquesta Alcaldia,

RESOLC:

1r – Convocar sessió extraordinària del ple que tindrà lloc en el saló de plens municipal:

Dia 11 de Juny de 2011 a les 11.00h (Primera convocatòria)
Dia 13 de Juny de 2011 a les 11.00h (Segona convocatòria caso de no existir quòrum exigit en la primera)

2n Ordre del dia de la sessió

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT.
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL.
ELECCIÓ DEL BATLE.

3r – Traslladar la present resolució als regidors electes.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?