Comunicat

Al·legació del Col·lectiu El Runar al projecte d’urbanització de La Llobella

Hem presentat al·legacions al projecte d’urbanització de la Llobella, açò afectara l’actual càmping i la zona de conreus de vinya dels voltants, canviant irreversiblement el nostre paisatge costaner, i desaprofitant una magnífica oportunitat per a ampliar la zona costanera protegida i ampliar la zona verda i d’esplai, demostrant l’ajuntament amb aquest Pla Parcial que està al servei dels especuladors, baratant-los el patrimoni i el paisatge de tots.

Model d’al·legació que podeu presentar a l’ajuntament:

El Col·lectiu El Runar representat per , tenint coneixement de la tramitació de diferents programes de gestió privada per al desenvolupament del Sector La Llobella 1 al Sòl Urbanitzable del Pla General d’Ordenació del nostre municipi,

EXPOSEM

1. Que l’espai litoral de Benissa, com en altres pobles de la comarca, ha estat objecte d’un procés urbanitzador que ha anat consumint sense solució de continuïtat tot el sòl de la franja litoral configurant una urbanització continua quasi sense referències ni espais públics, i aquests, limitats a llocs sense utilitat, amb pèssims emplaçaments o a l’espai estrictament necessari de les diferents cales existents.

2. Que l’espai litoral de Benissa té una gran àrea de sòl per desenvolupar en una posició privilegiada limítrofa amb la mar al sector de la Llobella i per tant una oportunitat històrica de canviar amb una visió de futur eixa esclerosi de la dinàmica urbanitzadora duta a terme des de tants anys enrere.

3. Que les propostes presentades per mercantils privades condemnen irreversiblement aquest sector de la Llobella a dissoldre’s per sempre en el continu de la xarxa laberíntica del sòl urbà de la costa de Benissa, consumant l’ocupació total de l’espai litoral de Benissa, perdent la darrera oportunitat de mantenir una fita geogràfica i una de les unitats paisatgístiques més característiques del litoral benissenc.

4. Que les propostes presentades no tenen en compte qualitats i condicions essencials d’eixe espai com és la singularitat de les condicions topogràfiques, la connexió amb les àrees de bosc preservades en el Pla General i el Pla especial del Litoral, l’esperit de la llei de Costes i el seu Reglament preserven de l’edificació la zona de la servitud de protecció de 100 m., que a més a més pot ser ampliada 10 m. més d’acord amb l’Administració de l’Estat.

Tanmateix, les referides alternatives presentades es limiten als mínims exigibles, les reserves de sòl dotacional públic destinat a zones verdes i equipaments municipals com és d’esperar en una actuació que persegueix per damunt de tot l’interès privat.

Per tot això,

SOL·LICITEM

PRIMER
Que l’Ajuntament prenga consciència de la transcendència que té aquest espai de la Llobella en el marc del paisatge litoral de Benissa i en la condició de darrera oportunitat de canviar els errors acumulats en el desenvolupament urbà de tota l’àrea costanera.

SEGON
Que no aprove tal com estan cap de les alternatives presentades i exigisca o elabore d’iniciativa pública un programa i ordenació urbanística que reculla criteris i percentatges de reserva de sòl dotacional que permeten la creació d’una potent àrea d’equipaments municipals (per compte d’una potent àrea d’hotels) i d’espais públics naturals vinculats amb l’Avinguda de la Marina, amb la mar i amb les zones verdes reflexades al Pla General d’Ordenació, tot conservant la singularitat geogràfica i paisatgística d’aquest lloc.

En Benissa a trenta de novembre de dos mil quatre

Signat: (Nom de la persona que representa al Col·lectiu)


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?