Comunicat

Abocament incontrolat de residus. Comunicat del Col·lectiu El Runar

En el terme municipal de Benissa trobem nombroses zones sotmeses a l’abocament incontrolat de residus urbans. Aquest suposa una afecció al medi, tant a escala paisatgística, com per la contaminació del sol i l’atmosfera.
En la llei 10/2000, de 12 de Desembre de les Corts Valencianes, en el Capítol III del Titol I, dels Principis generales i finalitats de l’actuació administrativa, trobem, en l’ Artícle 15 dels Principis Generals que:
“La Generalitat i les administracions locals valencianes coordinaràn les seues competències en ordre a realitzar una planificació concertada i una execució conjunta de les accions necessaries per a:… f) Impedir el dipòsit incontrolat de residus i promoure la regeneració dels espais degradats com a conseqüència d’aquests.”
En la mateixa llei, es tipifiquen com a infraccions l’abandó, l’abocament o l’eliminació incontrolats de qualsevol residu, depenent la gravetat d’aquestes infraccions, del tipus de residu que es tracte i l’afecció d’aquest sobre el medi. Els municipis seràn competents per l’imposició de sancions per infraccions lleus o greus, en el seu àmbit competencial.

A més, Benissa està inclosa en el Pla Zonal de residus de la zona XV, que inclou els municipis de la Marina Alta i la Marina Baixa. Entre els objectius contemplats en aquest pla, s’ inclouen el d’eliminar l’abocament incontrolat de residus.

Es, per tant, deure de l’administració pública aturar l’eliminació incontrolada de residus. No podem oblidar que els abocadors il.legals es troben, en la seua majoria, dins de zones boscoses o properes, representant un perill real de ser focus propagadors o iniciadors d’incendis forestals; com ocorregué en el darrer incendi de Pinos-Serra La Venta, que tingué com un dels focus d’inici l’abocador il.legal del pont d’entrada al camí de Marnes, amb les conseqüències tan desastroses per a la natura que tots coneixem. Es necessària, per tant, la seua intervenció en totes les zones afectades, portant a terme la neteja d’aquestes i prevenint futurs dipòsits.

Algunes de les zones afectades en el terme municipal de Benissa són:
– Baix del pont de les vies del Ferrocarril de la Generalitat Valenciana, en la partida Ferrandet.
– En creuar el pont de l’autopista A7 en direcció al camí dels Lleus, en la partida Binyent.
– Camí que hi ha enfront de l’estació d’aigües de Senitja, en la partida Canor.
– Camí Rafalet-Binyent, camí forestal a l’esquerra, abans del pont de l’antic abocador de la Solana (Carretera Pinos)
– En “La Base” en la partida La Costa.
– Voltants del Tossal de la Ràpita i Tros dels Marins.
– Voltants del pou de Canor.
– Pont d’entrada al camí de Marnes, en la Partida Pinos.

És responsabilitat de l’Ajuntament de Benissa eliminar tots els residus que es troben en aquestes zones i recuperar l’estat natural de les que estiguen degradades.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?